Računarske mreže

WORKGROUP MREŽE:

INFO:

Pravna lica sa manjim brojem računara na lokaciji firme (do 10), mogu da iskoriste povoljnosti workgroup mreža koje se ogledaju u jednostavnijoj postavci i manjim troškovima instalacije i održavanja. Mreža ne zahteva postojanje servera, a omogućava povezivanje računara fiksno (kablom) ili bežično. Ovakav tip mreža vam omogućava da delite internet na svim računarima, da ih međusobno povežete, komunicirate, vršite razmenu informacija, multimedije, štampate na jednom printeru sa bilo kog računara, itd.

MOGUĆNOSTI:

- File sharing;
- Printer sharing;
- Internet conection sharing;
- LAN, internet gaming;
- Small mail server (opciono);
- Data encryption (opciono);
- IP nadzor računara zaposlenih (opciono).

SNIMANJE POSTOJEĆE SITUACIJE:

Pregled postojećeg stanja na lokaciji klijenta je neophodan korak radi utvrđivanja neophodnog materijala i računarske opreme za izradu novog ili nadogradnju postojećeg računarskog mrežnog sistema.
Ovaj korak nije neophodan jedino u slučaju kreiranja jednostavnih kućnih računarskih mreža, kod kojih se kao varijable javljaju dva do tri računara. U tom slučaju klijent usmeno u kontaktu sa nama može dovoljno dobro objasniti svoje trenutno stanje i buduće potrebe.

DINAMIKA IZVOĐENJA RADOVA:

Nakon završenog prvog koraka, snimanja situacije, sledi dogovor o vremenu, fazama izvođenja radova, kao i načinu plaćanja. Ovo uglavnom zavisi od veličine i kompleksnosti mrežnog sistema.
Sa klijentom se dolazi do dogovora o satnici i danima kada će se vršiti radovi. To je uglavnom posle radnog vremena zaposlenih kada naši serviseri uzrokuju minimalne smetnje na radnoj operativnost klijenta.

OPREMA:

Neophodna oprema se razlikuje od mreže do mreže u zavisnosti od toga kakvu mrežu klijent želi i koju opremu već poseduje. Neophodna oprema takođe zavisi i od vrste mreže, a može biti bežična, fiksna (žična) ili kombinacija te dve.
Oprema i cene:
- UTP (mrežni) kabl:
- Network router (Wireless):
- Network swich:
- LAN card (Wireless):

CENA POSTAVLJANJA (bez materijala):

Po klijentu (računaru): 800 din.
- Small mail server (400 din. po klijentu);
- Data encryption (500 din. po klijentu);
- IP nadzor računara zaposlenih (300 din. po klijentu).

Ukoliko se postavka mreže sastoji iz većeg obima radova, tada se plaćanje može vršiti u etapama, koje bi pratile određene faze izrade mreže, kao i kroz predračun, zavisno od dogovora.

Primer: Imate tri fiksna računara i jedan notebook. Od opreme vam je neophodan Wirelesss router (3.500,- din.) i mrežni kabl (30m x 20=600 din.) do fiksnih računara, tome se dodaje usluga postavljanja po računaru(4 x 500= 2.000,- din.). To daje ukupnu cenu postavljanja od 6.100,- dinara.

DOMENSKA ORGANIZACIJA MREŽA

INFO:

Pravnim licima kojima je neophodna stabilna, sigurna i kvalitetna mrežna arhitektura, domenska organizacija mreže predstavlja jedino rešenje. Pravna lica sa većim brojem računara na lokaciji firme (10+), treba da iskoriste prednosti domenskih mreža koje se ogledaju u velikoj funkcionalnosti i brojnim mogućnostima koje se mogu iskoristiti za potrebe kompanije. Mreža zahteva postojanje najmanje po jednog klijenta i servera čiji je zadatak kompletna kotrola klijenata, zaštita podataka, rutiranje interneta, rutiranje mailova, hosting... Omogućava povezivanje računara fiksno (kablom), bežično ili kombinovano. Ovakav tip mreža vam omogućava da delite internet na svim računarima, da ih međusobno povežete, komunicirate, vršite razmenu informacija, multimedije,  itd.

MOGUĆNOSTI:

- File sharing;
- Printer sharing;
- Internet conection sharing;
- LAN, internet gaming;
- Mail server (opciono);
- Data encryption (opciono);
- IP nadzor računara zaposlenih (opciono);
- WEB server (opciono);
- Remote acces (opciono);
- Klijent antivirus podešavanja (opciono);
- Proxy server podešavanja (opciono).

SNIMANJE POSTOJEĆE SITUACIJE:

Pregled postojećeg stanja na lokaciji klijenta je neophodan korak radi utvrđivanja neophodnog materijala i računarske opreme za izradu novog ili nadogradnju postojećeg računarskog mrežnog sistema.
Ovaj korak nije neophodan jedino u slučaju kreiranja jednostavnih kućnih računarskih mreža, kod kojih se kao varijable javljaju dva do tri računara. U tom slučaju klijent usmeno u kontaktu sa nama može dovoljno dobro objasniti svoje trenutno stanje i buduće potrebe.

DINAMIKA IZVOĐENJA RADOVA:

Nakon završenog prvog koraka, snimanja situacije, sledi dogovor o vremenu, fazama izvođenja radova, kao i načinu plaćanja. Ovo uglavnom zavisi od veličine i kompleksnosti mrežnog sistema.
Sa klijentom se dolazi do dogovora o satnici i danima kada će se vršiti radovi. To je uglavnom posle radnog vremena zaposlenih kada naši serviseri uzrokuju minimalne smetnje na radnoj operativnost klijenta.

OPREMA:

Neophodna oprema se razlikuje od mreže do mreže u zavisnosti od toga kakvu mrežu klijent želi i koju opremu već poseduje. Neophodna oprema takođe zavisi i od vrste mreže, a može biti bežična, fiksna (žična) ili kombinacija te dve. U ovom slučaju, klijnet-server arhitektura dodatno zahteva postojanje jedne jače mašine koja bi imala funkciju servera.
Oprema i cene:
- Server (DualCore, HDD Raid1, dual LAN, 2GB RAM...):
- UTP (mrežni) kabl:
- Network router (Wireless):
- Network swich:
- LAN card (Wireless):

CENA POSTAVLJANJA (bez materijala):

- Podešavanje servera (Unix OS): 20.000,- din.
- Po klijentu (računaru): 500,- din.
- Mail server (300 din. po klijentu);
- Data encryption (500 din. po klijentu);
- IP nadzor računara zaposlenih (300 din. po klijentu);
- WEB server (2.000,- din);
- Remote acces (2.000,- din);
- Klijent antivirus podešavanja (200 din.);
- Proxy server podešavanja (1.000,- din.).

Ukoliko se postavka mreže sastoji iz većeg obima radova, tada se plaćanje može vršiti u etapama, koje bi pratile određene faze izrade mreže, kao i kroz predračun, zavisno od dogovora.

VPN MREŽE

INFO:

Pravna lica čija se kompanija nalazi na više fizičkih lokacija (prodaja, magacin, backoffice, itd.), a priroda posla zahteva pristup centralnim informacijama i povezanost istih mogu za rešenje problema infomatičke strukture da iskoriste VPN mreže. Kao što naslov kaže, VPN mreža podrazumeva povezivanje viče različitih i odvojenih mreža u jednu privatnu mrežu sigurnim konekcijama putem interneta.

MOGUĆNOSTI:

- File sharing;
- Printer sharing;
- Internet conection sharing;
- LAN, internet gaming;
- Mail server (opciono);
- Data encryption (opciono);
- IP nadzor računara zaposlenih (opciono);
- WEB server (opciono);
- Remote acces (opciono);
- Klijent antivirus podešavanja (opciono);
- Proxy server podešavanja (opciono).

SNIMANJE POSTOJEĆE SITUACIJE:

Pregled postojećeg stanja na lokaciji klijenta je neophodan korak radi utvrđivanja neophodnog materijala i računarske opreme za izradu novog ili nadogradnju postojećeg računarskog mrežnog sistema.
Ovaj korak nije neophodan jedino u slučaju kreiranja jednostavnih kućnih računarskih mreža, kod kojih se kao varijable javljaju dva do tri računara. U tom slučaju klijent usmeno u kontaktu sa nama može dovoljno dobro objasniti svoje trenutno stanje i buduće potrebe.

DINAMIKA IZVOĐENJA RADOVA:

Nakon završenog prvog koraka, snimanja situacije, sledi dogovor o vremenu, fazama izvođenja radova, kao i načinu plaćanja. Ovo uglavnom zavisi od veličine i kompleksnosti mrežnog sistema.
Sa klijentom se dolazi do dogovora o satnici i danima kada će se vršiti radovi. To je uglavnom posle radnog vremena zaposlenih kada naši serviseri uzrokuju minimalne smetnje na radnoj operativnost klijenta.

OPREMA:

Na svim lokacijama mora postojati već postavljena lokalna mreža ili bar jedan računar sa vezom ka internetu. Lokacijama se dodeljuju jedinstvene internet adrese, kojima se putem VPN softvera, kriptovano i na siguran način, vrši povezivanje mreža u jednu veliku privatnu mrežu. Posle ovoga se vrše podešavanja mreže po želji klijenta.
Neophodna oprema se razlikuje od mreže do mreže u zavisnosti od toga kakvu mrežu klijent želi i koju opremu već poseduje. Neophodna oprema takođe zavisi i od vrste mreže, a može biti bežična, fiksna (žična) ili kombinacija te dve.
- UTP (mrežni) kabl:
- Network router (Wireless):
- Network swich:
- LAN card (Wireless):

CENA POSTAVLJANJA (bez materijala):

- Podešavanje po fizičkoj lokaciji: 5.000,- din.

Ukoliko se postavka mreže sastoji iz većeg obima radova, tada se plaćanje može vršiti u etapama, koje bi pratile određene faze izrade mreže, kao i kroz predračun, zavisno od dogovora.


Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem kontakt forme koju možete pronaći na svakoj stranici našeg sajta sa desne strane, telefonom ili e-mail adresom koje možete pronaći na stranici sa kontaktima...